Winst uit voeding!

Behandeltijd
De behandeling door de diëtist bestaat uit méér dan alleen het gesprek met u in de behandelkamer. De diëtist voert bijvoorbeeld ook berekeningen uit, stelt een op maat gesneden voedingsadvies op en heeft mondeling en/of schriftelijk contact met uw arts. Die tijd maakt deel uit van de behandeltijd, ongeacht of u daar zelf bij aanwezig bent.


Afspraak afzeggenkiwi
Wanneer u een afspraak met de diëtist niet kunt nakomen, dient u dit minimaal 24 uur tevoren mee te delen. Indien u dit nalaat, worden de kosten van het consult bij u in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

 

 

 

Klachtenregeling

Bent u niet tevreden over uw diëtist én komt u er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Paramedici 1e lijn (Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort).

 

 

Privacyverklaring S&VA

S&VA gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Als je gebruik maakt van diensten van S&VA dan hebben wij gegevens nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

 

 

Waarom is dat nodig?

S&VA heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

S&VA bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

 

Delen met anderen

S&VA zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). S&VA heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

S&VA zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft S&VA een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. S&VA blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sportvoedingsadviesbureau.nl

Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

 

Beveiliging

S&VA neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via info@sportvoedingsadviesbureau.nl of 06 51544623

 

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door S&VA kun je contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via info@sportvoedingsadviesbureau.nl

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

 

 

 

Voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar:

 info@sportvoedingsadviesbureau.nl

 

of bellen naar 06-51544623